Please reload

Son Paylaşımlar

An Overview of Technology, Guidance and Leadership in Terms of Education

May 24, 2018

1/2
Please reload

Tanıtılan Yazılar

Sakarya Üniversitesi Kampüs Ulaşımı: Ulaşımda Ne Değişti? (2010-2013 Yılları Karşılaştırması)

11 Aug 2014

Tam Metin

Ulaşım sistemleri insan vücudundaki damarlara benzetilebilir. İnsan vücudunda çok sayıda ve 
değişik fonksiyonları olan damarlar kan dolaşımını sağlayarak insan yaşamının devamlılığını 
sağlamakta, damarlardan birinin değişik sebeplerle tıkanması ve kan dolaşımının 
gerçekleşmemesi vücudumuzun yaşamsal fonksiyonunu yitirmesine neden olmaktadır. Tıpkı 
insan vücudundaki damarların fonksiyonuna benzer şekilde ulaşım da her ülke için (MEB, ?: 68) 
hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal açılardan hayati öneme sahiptir. 
Bu raporda 2010 ve 2013 yıllarında yapılan anket çalışmaları ile Sakarya Üniversitesi kampüs 
yönelik özel sektör tarafından Minibüsler aracılığıyla ve Kamu Sektörü birimi olan Büyükşehir 
Belediye tarafından Belediye Otobüsleri vasıtasıyla sunulan ulaşım hizmetlerinin karşılaştırmalı 
olarak analiz edilmesi ve öğrencilerin kampüs ulaşımında sunulan hizmetlere yönelik 
algıladıkları hizmet kalitesi ve hizmetin sunumundaki mevcut sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. 
Anket, kolayda örnekleme ve ulaşılabilirlik kriteri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan 
sonuçları genellerken dikkatli olmak gerekmektedir. 
Anketlerde kırk beş 5’li likert tipi ifadeye, katılımcılar uygun gördükleri seçeneği işaretleyerek 
görüşlerini dile getirmişlerdir. Uygulama sonucunda 2010 yılında ve 2013 yılında yapılmış 
anketlerden elde edilen veriler “SPSS for Windows” (19.0) programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Çalışmanın ana kütlesini Sakarya Üniversitesi kampüs içi okullarda 2009-2010 ve 
2012-2013 öğretim yıllarında öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenicileri 
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, Sakarya Üniversitesi kampüs içi okullarda 2009-
2010 ve 2012-2013 öğretim yıllarında öğrenim gören ve kolayda örnekleme ve ulaşılabilirlik 
kriteri kullanılarak seçilmiş olan sırasıyla 500 ve 2400 birinci ve ikinci öğretim öğrenicisi 
oluşturmaktadır. Tüketicilerin algı düzeyleri "1-Tamamen Katılıyorum", "2-Katılıyorum", "3-
Kararsızım", "4-Katılmıyorum", "5-Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde 5'li kategori ölçeklerinde 
ölçülmüştür. Anket formu 45 sorudan oluşmaktadır. Bunların haricinde tüketicilerin demografik 
ve sosyo-ekonomik durumunu belirlemek amacıyla sorulmuş ve yaş, cinsiyet, fakülte, bölüm, 
sınıf, öğrenim türü, şehir içi aylık ulaşım harcama tutarı gibi sorular bulunmaktadır. 
İki kısımdan oluşan bu raporun ilk kısmında kent içi ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili teorik 
bilgiler verilmekte, ikinci kısmında 2010 ve 2013 yıllarında yapılan iki farklı anket verileri 
kullanılarak ulaşım hizmetlerinin sunum etkinliği Minibüsler ve Belediye Otobüsleri bağlamında 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte, sonuç kısmında ise bulgular özetlenmekte ve öneriler 
sunulmaktadır. 

 

Paylaş
Twitle
Please reload

Bizi Takip Edin