top of page

Sakarya Üniversitesi Kampüs Ulaşımı: Ulaşımda Ne Değişti? (2010-2013 Yılları Karşılaştırması)

Ulaşım sistemleri insan vücudundaki damarlara benzetilebilir. İnsan vücudunda çok sayıda ve değişik fonksiyonları olan damarlar kan dolaşımını sağlayarak insan yaşamının devamlılığını sağlamakta, damarlardan birinin değişik sebeplerle tıkanması ve kan dolaşımının gerçekleşmemesi vücudumuzun yaşamsal fonksiyonunu yitirmesine neden olmaktadır. Tıpkı insan vücudundaki damarların fonksiyonuna benzer şekilde ulaşım da her ülke için (MEB, ?: 68) hem ekonomik, hem sosyal hem de siyasal açılardan hayati öneme sahiptir. Bu raporda 2010 ve 2013 yıllarında yapılan anket çalışmaları ile Sakarya Üniversitesi kampüs yönelik özel sektör tarafından Minibüsler aracılığıyla ve Kamu Sektörü birimi olan Büyükşehir Belediye tarafından Belediye Otobüsleri vasıtasıyla sunulan ulaşım hizmetlerinin karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi ve öğrencilerin kampüs ulaşımında sunulan hizmetlere yönelik algıladıkları hizmet kalitesi ve hizmetin sunumundaki mevcut sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Anket, kolayda örnekleme ve ulaşılabilirlik kriteri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu bakımdan sonuçları genellerken dikkatli olmak gerekmektedir. Anketlerde kırk beş 5’li likert tipi ifadeye, katılımcılar uygun gördükleri seçeneği işaretleyerek görüşlerini dile getirmişlerdir. Uygulama sonucunda 2010 yılında ve 2013 yılında yapılmış anketlerden elde edilen veriler “SPSS for Windows” (19.0) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın ana kütlesini Sakarya Üniversitesi kampüs içi okullarda 2009-2010 ve 2012-2013 öğretim yıllarında öğrenim gören birinci ve ikinci öğretim öğrenicileri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise, Sakarya Üniversitesi kampüs içi okullarda 2009- 2010 ve 2012-2013 öğretim yıllarında öğrenim gören ve kolayda örnekleme ve ulaşılabilirlik kriteri kullanılarak seçilmiş olan sırasıyla 500 ve 2400 birinci ve ikinci öğretim öğrenicisi oluşturmaktadır. Tüketicilerin algı düzeyleri "1-Tamamen Katılıyorum", "2-Katılıyorum", "3- Kararsızım", "4-Katılmıyorum", "5-Kesinlikle Katılmıyorum" şeklinde 5'li kategori ölçeklerinde ölçülmüştür. Anket formu 45 sorudan oluşmaktadır. Bunların haricinde tüketicilerin demografik ve sosyo-ekonomik durumunu belirlemek amacıyla sorulmuş ve yaş, cinsiyet, fakülte, bölüm, sınıf, öğrenim türü, şehir içi aylık ulaşım harcama tutarı gibi sorular bulunmaktadır. İki kısımdan oluşan bu raporun ilk kısmında kent içi ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili teorik bilgiler verilmekte, ikinci kısmında 2010 ve 2013 yıllarında yapılan iki farklı anket verileri kullanılarak ulaşım hizmetlerinin sunum etkinliği Minibüsler ve Belediye Otobüsleri bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz edilmekte, sonuç kısmında ise bulgular özetlenmekte ve öneriler sunulmaktadır.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page