top of page

Abstracts Book-Bildiri Özetleri Kitabı (ICPESS 2017 Bosnia Herzegovina)


ICPESS.2017.Bosnia.ABSTRACTS
.pdf
Download PDF • 10.31MB

ICPESS 2017, 19-22 May, 2017, Sarajevo / Bosnia Herzegovina

International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS)

Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS)

Editors

Dr. Furkan BEŞEL

Assoc. Prof. Fatih YARDIMCIOĞLU

Assist. Prof. Hakkı BAĞCI

ISBN: 978-605-82738-2-5

ICPESS 2017 Sarejevo/BOSNIA HERZEGOVINA

CONTENTS

ORGANIZING COMMITTEE xx

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD SCIENTIFIC COMMITTEE xxi

ICPESS 2017 SAREJEVO/BOSNIA HERZEGOVINA xxii

CONGRESS PROGRAM xxii

PREFACE xxiii

POLITICAL STUDIES

Turkey's Alternative Strategies to the Stalling EU Accession Process 2

Mediterranean Policy of the European Union After the Arab Spring: “Is Europe’s Normative Power at Stake?” 3

Balkanlarda Güç Boşluğu: AB-Rusya Rekabeti 4

Oil and Policy in the Arabic Gulf (1989-1997) 5

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi: Türkiye ve İran Örneği 6

Kuvvetler Ayrılığı / Birliği Açısından Türkiye’de Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi 7

Devletin Güç Kaynağı Olarak Nüfus 8

Trade Liberalisation in the Middle East & North Africa: Promoting Peace and Stability 9

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Yargı Erki” 10

21 Ocak 2017 Tarihli Anayasa Değişikliği Bağlamında “Olağanüstü Yönetim Usulleri” 11

1982 Anayasası Düzeninde Kanun Hükmünde Kararnameler ve 21 Ocak 2017 Tarihinde Kabul Edilen Anayasa Değişikliğinde Yer Verilen Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Üzerine 12

Son Yargı Kararları Işığında Kadının Soyadı 13

A Look at the “Neighbourhood Cooperatives” Concept through the Main Principles of the “Akhy System” to Develop Sustainable Social Structures 15

Hak Merkezli Yenilikçi Hukuk Düşüncesi Çerçevesinde İnsanlık Anayasası Kavramı 17

Varlık Vergisinin Demokrat Parti’nin Yükselişindeki Rolü 19

Türk Hükümetlerinin 1999-2016 Yılları Arasında Terörizmle Mücadele Politikalarının Ana Hatları 20

The Coup? Depends on Who Does: Perception of Western Media on Coup Attempt of July 15th 2016 in Turkey 21

Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Analizi 22

Türk Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Kamu Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi 23

An Evaluation of the Turkish Presidencial System with Respect to Public Administration 23

Avrupa Birliği Hukuku Kapsamında Göç Yönetişimi, Yetkilendirme, Yetki İkamesi ve Ölçülülük İlkesi 25

Turkey’s Refugee Policy During World War II 28

Political Economy Analysis of the Balkans: Struggles for Hegemony 29

Uluslararası Ticaret ve Üretim Ekseninde Türkiye'nin Politik Ekonomi Analizi 30

Political Elites’ Re(framing) of Turkey’s Palestine Policy after Turkey- Israel Rapprochement 31

Türkiye’de Yurttaşların Kent Güvenliğine İlişkin Algıları Üzerine Bir Araştırma 32

Türkiye’de Vatandaşların Uyuşturucu ile Mücadele Politikaları Hakkındaki Algıları 34

Kültürel Belediyecilik Bağlamında Hemşerilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyeti: Konya Örneği 35

Kalkınma İşbirliğinde Değişim Arayışları ve Yeni Aktörler 37

Afet ve Barınma: Türkiye’nin Afet Sonrası Kalıcı Konut Uygulamaları 38

Türkiye’de Avukatlık Stajı Üzerine 40

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri 41

Quality in Public Service and Necessities for Qualified Public Service 42

Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar 43

Iranian Shiite Institutions and the spread of Shiism in Ghana 44

The Detection of Public Policy in the Formation of Digital Citizenship 45

A New Governance Approach for Border Regions in Turkey 46

Public Service Areas within the Context of Quality of Urban Life: the Case of Çankaya Municipality of Ankara 47

Determinants of Private Savings in Turkey 48

Türkiye’de Metropoliten Alanların İç İçe Geçmesi Sorunu ve Bölgesel Yönetim Üzerine Bir Model Önerisi 49

Bölgesel Gelişme Politikaları Kapsamında Kırsal Alanların Gelişmesine Yönelik Yeni Paradigmalar 51

Politika ve Etik Karşıtlığında Sosyal Düzen Sorunu 52

Southeastern Anatolia Project and the Changes in the Economic, Social and Spatial Structure of Southeastern Anatolia Region 53

Kentsel Dönüşümün Yaşamsal Ölçeği: Sosyal Hücreler 54

Türkiye’de Merkez Yerel İkileminde Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardımın Planlanması 56

ECONOMIC STUDIES

Faiz Döviz Kuru İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma 60

Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Eğitiminde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi 61

Collaborations and Sustainability in Medicinal and Aromatic Plants Industry: Examining the Business Communication amongst Stakeholders in MAPs Industry 62

Türkiye’de Enflasyonla Büyümenin Analizi 63

Ülke Riskinin Göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swaplarını Etkileyen Faktörler: Asimetrik Nedensellik Yöntemi 64

Türkiye’de Fisher Etkisinin Nedensellik Yaklaşımı ile Test Edilmesi 65

Orta Sınıf Analizleri: Teorik Bir Yaklaşım 66

Middle Class Analysis: a Theoretical Approach 66

Avrupa Birliği İle İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Malî Disiplin 68

Türkiye’de Sermaye Birikimin Tarihsel Evrimi ve Vergi Politikaları ile Transferi 69

AK Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi 71

The Turkish Economy during the Period of AK Party 71

Bilgisayarda Muhasebe Tutmanın Önemi ve Bilgisayarlı Muhasebe Programlarının Sağladıgı Faydalar Üzerine Bir Alan Araştırması 72

Zaman Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin Kamu Hastanesinde Uygulanması 73

Yazılı İletişimin Önemi, İş Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenleme Usul ve Esasları 74

Tüketicilerin Kayseri, Sivas ve Yozgat İllerinde Organik Tavukçuluk Ürünleri Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma 75

Medyadaki Olumsuz Haberlerin TR72 Bölgesinde Tavukçuluk Ürünlerinin Tüketimi Üzerine Etkisi 76

1846-1867 Yılları Arası Bosna Sancağı Vergi Uygulama Örnekleri 77

Türkiye’de İhracata ve İthalata Dayalı Büyümenin Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi İle Analizi 79

Geçiş Ekonomisinde Feldstein-Horioka Buluşunun Testi 80

Kemer Sıkma Politikalarının Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği 81

Finansal Yatırım İçin Bir Karar Verme Problemi 83

Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi ve Taylor Kuralı 84

Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Performansı 85

Ekonomik Özgürlük İstihdamı Etkiler Mi? BRICS-T için Bir Analiz 86

Enerji Bağımsızlığı İçin Temiz Kömür Teknolojileri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama 88

Finans ve Sigorta Sektörünün, Beşeri Sermaye Bağlamında İncelenmesi 90

Analysing the Association between Public Spending and Financial Inclusion in Enhancing Equal Opportunities in Turkey 92

İş Geliştirme Merkezleri Modeli ve Stratejik Plan Geliştirme Süreçleri: Tokat İŞGEM Örneği 93

Üniversite Öğrencilerinin Vergi Duyarlılığının Ölçülmesi 94

Kredi Kartlarının Akılcı Kullanımında Kişisel Tutum ve Özelliklerin Etkileri 95

Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: AB Ülkeleri İçin bir Analiz 96

Türkiye’de Savunma Harcamalarının Dış Borçlanma Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir İnceleme 97

Akran Sosyalleşmesinin Tüketici Yenilikçiliğindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma 98

Getting Consumer Insights as a Result of Research by Business Anthropology ​ 99

İsraf ve Tüketici Dengesine Yeni Bir Yaklaşım 100

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları 101

Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma 103

Türkiye`de Banka Kredi Kanalının Çalışmasının VAR Modeli Yardımıyla İncelenmesi 104

OECD Ülkelerinde Döviz Kuru ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Analiz 105

The Role of Internal Migration in Reducing Regional Poverty 106

International Stock Market Connection: Evidence from Turkey and BRICS Countries 107

Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hiptezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması 108

Türkiye’deki Büyükşehir Belediyelerinin Etkinlik Analizi 109

OECD Kurucu Ülkelerinin Yakınsama Analizi 110

Fiscal Transparency of Municipal Companies in Turkey 111

The Reflections of Digitalization at Organizational Level: Industry 4.0* 112

The Effects of International Sanctions on External Debt 113

Çin Halk Cumhuriyetinin Sanayileşmesi ve Türkiye Karşılaştırması 114

OECD Üye Ülkelerinin Sağlık Göstergeleri Açısından Etkinliklerinin Değerlendirilmesi ve Çoklu Uyum Analizi 116

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmet Kalite Algısının Müşteri Memnuniyetine Etkisi (Kırşehir İl Örneği) 118

Kamu Ekonomisinin Büyümesinde Krizlerin Rolü: Büyük Buhrandan 2008 Küresel Finans Krizine Kadar Ülke Ekonomilerinden Kanıtlar 120

Maliyeci İbrahim Fazıl Pelin’in İlm-i İktisad Dersleri Kitabı 121

Perakende Noktalarında Satış Performansının Arttırılmasında Tedarikçi ve Dağıtım Kanalı Etkisı; Konya Bölgesi Lastik Sektörü Örneği 122

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının “Mahkum Açmazı” Çerçevesinde Değerlendirilmesi 123

Refahın Dağıtımı Çerçevesinde Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi 125

Teknoloji Yoğun Nihai Mal Tüketiminin Yoksullaştırma Etkisi 126

İSG Kanunu Uyum Maliyetlerinin KOBİ’ler Üzerindeki Ekonomik Faydaları ve Bir Araştırma 128

İSG Kanunu Uygulamalarının Iş Kazalarında Azalma Üzerinde Etkisi: İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma 130

OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımını İyileştirmek Ekonomik Büyümeyi Yavaşlatır mı? 131

Türkiye’nin Çevre Politikasında Yerel Yönetimlerin Rolü: Yerel Yönetim Bütçesinin İncelenmesi 132

Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Çevre Vergileri Üzerine Bir İnceleme 133

Avrupa Birliği’nin İklim ve Enerji Hedefleri Çerçevesinde Bosna Hersek Enerji Sektörünün Değerlendirilmesi 134

Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 135

Sermaye Artırımını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi 136

Türkiye’de Dış Borç Faiz Ödemesi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 1970-2015 Dönemi İçin Bir Nedensellik Analizi 138

Firmaların Kaldıraç Oranı Üzerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi 139

Exploratory Study on the adoption of Cryptocurrency as an alternative Currency in Malaysia 141

Türkiye'de Büyüme ve İhracat İthalata Bağımlı mıdır? 1989-2016 Dönem Analizi 142

Türkiye’de İktisat Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (1978-2017) 143

Ekonomik Entegrasyon Teorileri Kapsamında TTIP Üzerine Bir Değerlendirme 145

Bir Kalkınma Modeli Olarak Bölgesel Kalkınma Projelerinin Stratejik Analizi: Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi(Dokap)Örneği 146

The Effect of Government Educational Expenditure on Turkish Labor Productivity: A Bound Testing Approach 147

Turizm Şirketlerinde Kâr Payı Dağıtımının Şirket Değerlerıne Etkisinin Analizi 148

Türkiye’ de Yatırımcının Gelir Seviyesi ve Risk Alma Eğilimi Arasındaki İlişki 149

Feldstein- Horioka Hipotezinin Gelişmiş ve Geçiş Ülkeleri Bağlaminda Karşilaştirmali Analizi 151

Kamu Muhasebesinde Dönemsonu İşlemler 153

Dışa açıklık ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Arasındaki İlişki : Türkiye Örneği 155

Katılım ve Mevduat Bankalarının Meşruiyet Üretim Sorunu ve Bir Öneri Olarak: Habermasyan İletişimsel Eyleme Dayalı Ahlak ve Konsensüs 156

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi 157

Location Decisions of Multinational Enterprises 158

Avrupa Birliği’nin Filistin-İsrail Sorununa Yönelik Politikasi 159

Dış Ticarette J-Eğrisi Etkisi: Türkiye Örneği 161

Almanya ve Fransa’da Vergi Denetimi 162

Vergi Denetimi Yapılanması ve Uygulamaları: ABD ve İngiltere Örneği 163

Kamu Alımlarında Etkinlik Açısından Etkili İhale Usulü Seçimi: Türkiye Örneği 164

Bölgesel Düzeyde Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği 165

Does Salt Tax Work on Reducing Salt Intake? 166

Suriyeli Sığınmacıların Türk Emek Piyasasına Etkileri: Fırsatlar ve Tehditler 167

2020'ye Doğru Avrupa Birliği Çok Yıllı Mali Bütçe Uygulamasının Ortak Tarım Politikası Üzerine Etkileri 169

Türkiye’de Özel Sektör Diş Borçlarinin Gelişimi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri 171

Davranışsal İktisat Ekseninde İktisatta Psikolojik Arka Plan 172

Kriz Araliklarinda Gelir Dağilimi Meselesine Dair Bir Projeksiyon: Türkiye Ekonomisi Örneği 174

A Comparative Analysis of Fiscal Rules and Independent Fiscal Agencies 176

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışına Yönelik Genel Bir Değerlendirme 177

The Link between Taxation and Fiscal Governance 178

Vatandaşların Katma Değer Vergisi Hakkındaki Tutum ve Algısı: Sakarya Örneği 179

Vatandaşların Katma Değer Vergisi Hakkındaki Tutum ve Algısı: Düzce Örneği 180

Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Algıladığı Kurum İmajı ile Kurumsal Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 181

Öğrenilmiş Güçlülük ile Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmesi Çalışanları Örneği 182

Ağır Sanayi İşletmelerinde Çalışanların Demografik Özellikleri ile Tükenmişlik İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması 183

SOCIAL STUDIES

Bankaların Etkinliklerinin Malmquist Toplam Faktör Verimliliği İndeksi ile Değerlendirilmesi 185

Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Araştırma Kaygısı ile İlgili Görüşleri 187

AHS İle Ağırlıklandırılmış MOORA ve VIKOR Yöntemiyle Araç Seçimi; Rent a Car Firması Uygulaması 189

Tekstil Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Ağrlıklandırılmış Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi 190

Asgari Ücretlilerin Vergilendirilmesinin Adalet İlkesi Açısından İncelenmesi 191

Architecture of Hospitals and Music Therapy Healing in The Anatolian Seljuk State-A New Perspective 192

The First Islamic Monument Kubbet’üs-Sahra (Dome of the Rock): a New Proposition 193

Sosyal Bütçe - İktidar İlişkisi (2002-2016 Türkiye Örneği) 194

Toplum Gözünde Hastane ve Hekim İmajı 196

Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babalara Yönelik “Eşlerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği” Geliştirme Çalışması 197

Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satın Alma Davranışına Etkisinin Yol Analizi ile İncelenmesi; Sivas İli Örneği 198

KPSS Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları ile Araştırılması 199

Ergen Bireylerin Gelisim Surecinde Empati Düzeylerinin İncelenmesi 200

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği 202

Özel Okulların Eğitim Hizmetlerine İlişkin Veli Algısı ve Beklentisi: Nitel Bir Araştırma 203

Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İki Farklı Bakış Açısından İncelenmesi 204

Okul Yöneticilerinin Hizmet Yönelimli Liderlik Davranışları Konusunda Öğretmen Görüşleri 205

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Liderliği Davranışları İle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 207

Türkiye'de Boşanma Göstergelerinin Gottman Çift Terapisi Bağlamında İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma 208

Yükseköğretimde Öğrenci Kulüplerine İlişkin Özgün Bir Proje Örneği 209

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi; Bir Örnek Uygulama MEMYO 211

Teşhir Yaptırımının Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukukukundaki Görünümü 212

Sosyal Ağ Öz-Yeterlik Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular 213

Uluslararası Öğrencilerin Bilişim Teknolojilerini Kullanım Durumları (Sakarya Üniversitesi Örneği 215

Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama 216

Tüketici Hukukunda Güncel Gelişmeler 217

Üniversite Öğrencilerinde Ölüm Algısının Gündelik Hayata Yansıması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma 218

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği 219

Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Bilgi Paylaşma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 220

Arapçada Sözdizim ve Anlamsal Yorumun İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarındaki İpuçları 221

Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri ile Akademik ve İnternet Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 223

Üniversite Öğrencilerinin Siber Güvenliklerini Sağlamalarının Siber Mağduriyete Uğrama Durumları Açısından İncelenmesi 225

Örgütsel Adalet Algısının Öncülü Olarak Pozitif Psikolojik Sermaye 226

Experiences of International Graduate and Post-Graduate Students in The United Kingdom: the Problems, Expectations and Suggestions of University Students 227

The Interactional Organization of MEBİM ALO 147 Complaints 228

Conversation Analysis and Its Potential Applications for English Teacher Training and Development in Turkey 229

Endülüs Dilcilerinden İbnu’d-Dâi‘ ve Arap Diline Katkıları 230

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerinin Öğrenci Bakış Açısından İncelenmesi 232

Similar or Different? Youth of Borderland of Central and Eastern Europe 233

English Title of Abstract Women’s Empowerment – the Role of Women's Organization and Gender Institutions in Poland 234

Strategies for Coping With Natural Disasters. a Study of People’s and Government Adaptation Process o the Flood in Poland 235

Enformasyon Bombardımanına Karşı Bir Meydan Okuma: Yerellik ve Yerel Haberler 236

Sömürünün Öznesinden Nesnesine; Araçlaşan/Medyalaşan İnsan 237

İşletmelerde Mali Başarısızlık Tahminlemesi: BİST’te Faaliyette Bulunan İmalat İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama 238

Türk Hukukunda Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 239

Sürdürülebilir İşletmeler için Sürdürülebilir Liderlik 240

Makine Mühendisliği Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sakarya Örneği 242

Sırça Köşkünde mi, Laboratuvarında mı, Aramızda mı? Nerede Bu Bilim İnsanları? Üniversite Öğrencilerinin Bilim ve Bilim İnsanı Algıları Üzerine Bir Araştırma 243

Reşat Nuri Güntekin'in Mektep Temsilleri ve Tiyatro Yoluyla Değerler Eğitimi 245

Karşılıklı Bağımlılık Kuramı Perspektifinde Azerbaycan Dış Politikasında Uluslararasası Örgütlerin Yeri ve Önemi: BM Örneğinde 246

Türkiye’de İbn Haldun Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliometrik Analizi 247

Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü Örneği 248

Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Benlik Saygısı ve Başetme Stillerinin Sosyal Kaygı ve Sosyal Kaçınma Düzeyleri Üzerinde Etkisi 249

Balkan Ülkeleri ile Türkiye'deki Kadınların, Geleceğin İzdüşümündeki Rolleri (Kosova Örneği) 250

Podkarpackie Voivodeship in comparison to Polish and European Regions 252

Hedonik Alışveriş Ölçeklerinin Türk Tüketicilerine Uyarlanması 253

Dezavantajlı Gruplar Bağlamında Yaşlıların Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 254

Hilmi b. Hüseyin Bosnevî’nin Hicret Risâlesi Üzerine Bir Değerlendirme 255

Neden Sosyal Bilgiler Öğretiyoruz? 257

Tirhala’da Osman Şah Bey Vakfi (1571-1881) 258

Çocuklara Mahsus Gazete’de Çıkan ilk Çocuk Oyunu ve Değerler Eğitimi 259

Muhammed Hevai Üsküfi’nin Sözlüğü: Türkiye – Bosna Hersek Arasında ilk Dil Köprüsü 260

Sakarya'daki Okul Öncesi Dönemdeki Suriyeli Mülteci Çocukların Sosyal Uyumlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 261

Osmanlı Dönemi Tefsir Haşiyesi Yazan Bosnalı Müfessirler (1463-1878) 262

Etkinliği Giderek Artan Yeni Bir Kavram Olarak İnsani Diplomasi ve Bu Alanda Örnek Teşkil Eden Türkiye’nin İnsani Diplomasi Anlayışı 263

Influence of Cities towards Social Freedom and Alienation in the Arab Region - Literary Point of View 266

Individual Characteristics and Health Literacy among the Elderly in Malaysia 267

The Socioeconomic Empowerment of Sekolah Pondok/Pesantren in Malaysia and Indonesia: Challenges and Prospects 268

Corruption in Healthcare: Perception of Healthcare Management Students about Corruption 269

Öğretmen Adaylarının Eğitsel Değerlerinin Belirlenmesi 270

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji Yaklaşımları İle Demokratik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 272

Geçmişten Günümüze Değerler 273

Qualitative Evaluation of Emotional Labor and Communication Skills of Medical Secretaries in Patient Relationships 274

Okuyucuların Kitap Satınalma Tercihlerini Etkileyen Biçimsel Özelliklerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Belirlenmesi 275

Tehlike Sorumluluğunun Türk Sorumluluk Hukukundaki Yeri ve Genel Kural ile Düzenlenmesi Sorunu 276

17’inci yüzyıl Pây-ı Tahtında Hamile Kadına Yönelik Yaralama Fiillerine Hukuki Bakış 277

Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunum Yöntemlerinin Gerekçeleri 278

Rasyonel Vergileme Sistemleri ve Uluslar Arası Vergi Sorunları 279

Sağlık Turizmi Sözleşmesi 280

Ticaret Politikalarinda Yaşanan Değişimler ve Mega-Bölgesel Anlaşmalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz 281

Defensive Communication in Health Care 282

Türkçe Kimi Söz ve Deyişlerin Fransızcaya Tam Çevirilemezlikleri Üzerine Bazı Örnekler ve İlişkin Değerlendirmeler 283

Fransızcada Kullanılan Osmanlıca/Türkçe Kökenli Sözcükler Üzerine Saptamalar ve Değerlendirmeler 284

Objektif Teori Işığında Manevi Tazminat Müessesesi 286

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Rejimini Ortaya Çıkaran Nedenler, 287

Uygulaması ve Özel Hukuk Alanına Bazı Etkileri 287

Mükellefin Fiillerine İlişkin Yasakların Fıkhî Hükmünü Belirlemede Arap Dilinin Tesiri (Nehyin Muktezası) 289

2017 Halkoylaması Sonucu Gerçekleşen Anayasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi / Yeni Türk Tipi Başkanlık Sistemi 290

Sınai Mülkiyet Kanununun Marka Hukuku Alanında Getirmiş Olduğu Temel Değişiklik ve Yenilikler 291

İstinaf Mahkemelerine İlişkin İlk Değerlendirmeler 292

Türkiye’de İdari İstikrar İlkesi 293

Türk Sorumluluk Hukukunun Temellendirilmesi 294

Bir Kültür Unsuru Olarak Halk Hekimliği Uygulamaları Bağlamında Orta Asya’dan Anadolu’ya Aktarılan “Umay Ene” Karakteri 295

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 297

Demografik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Türk Televizyonlarında Yayınlanan Dizilere Yönelik Tutumları 299

Okul Yönetici ve Öğretmenlerin “Rehberlik Hizmetleri” ne İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi 300

Kierkegaard’da Varoluş ve Bir Paradoks Olarak İman 301

Afganistan/Kabil Çok Uluslu Harekât Şartlarında Yabancı Ülke Askeri Sağlık Kurumlarının Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar ve Güven-Güvenilirlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi 302

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklara Örüntü Becerilerini Kazandırmada Oyun Yönteminin Etkisi 303

Kişilerarası İletişim Bağlamında Bireylerin İletişim Becerileri ile Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Milli Sporcular Üzerinde Bir Araştırma 304

AİHM Kararları Işığında İşçinin Kişilik Haklarının Korunması 306

Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargi Muafiyeti ve İş Sözleşmeleri İstisnası 307

Ögretmen Adayı Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Ölçme Degerlendirme Anlayışlarının İncelenmesi 308

Lisanstüsü Eğitime Başvuran Adayların Başvurma Nedenleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi 310

Yerellikten İhracata Giden Yolda Firmalarin Markalaşma Süreci ve Başarili Pazarlama Uygulamalarina Örnekler 311

Ahiliğin İzinde İş Hayatında Erdem 313

Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı ve İstisnaları 314

Yabancı Turistlerin Türkiye’ye Bakışı ve Güvenlik Algısı: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma 315

Ortadoğu Ülkeleri Medenî Kanunlarında Evlenme Yaşı ve Ehliyeti 316

Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlaminda Konya’da Düğün Âdeti Olarak Çetnevir 318

Hanefi Mezhebinde Teorik ve Pratik Olarak Ahad Habere Yaklaşımlar 319

Kur’an’da “İnsan” Kavramı Çerçevesinde Hitap-Muhatap İlişkisi 320

Sivil Toplum Kuruluşlari ve STK’larda Bütünleşik İletişim Faaliyetleri 321

Akıllı Cep Telefonu Kullanımı Konusunda Tüketici Davranışları 2013 Yılı Verilerine Göre Türkiye – Amerika Karşılaştırması 322

Milli Kimlik İnşasında Resmi Tarih Yazımının Rolü 323

Milli Kimlik İnşa Sürecinde Milliyetçilik, Irk ve Irkçılık 324

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma 325

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Alanının Eleştirisi 327

İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma 328

Müziğe Farklı Yönlerden Yaklaşan Gazzâlî'nin Müziğe Dair Fıkhi Tespitleri 329

Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi 330

Politik Pazarlamada Marka Kişiliği Boyutlarının Analizi: Türkiye’deki Siyasal Partiler Üzerine Bir Araştırma 331

Women amid the Mist and Fog of Masculine Perspectives 333

A Study on Disaster Awareness and Knowledge among International University Students in Istanbul 334

Social Municipalism Applications in Turkey: A Comparative Evaluation between the Municipalities of Keçiören and Meram 335

Interaction of Intrapreneurship and Organizational Commitment: A Comparative Study in Public and Private Sectors 337

Gender Role as a Self-Expression in Academic Writing Discourses 338

Ademlikten Âdemliğe Yükselişin İmkanı Olarak Din 339

Dinin Yorumunda Kesinlikten Kaçış 341

Prophet Muhammad 's Linguistic Etiquette 343

Türkiyede Yaşlılarla İlgili Toplumsal Değerler 344

Türkiye’de Kuran Kurslarının Toplumsal Fonksiyonları (Sakarya Örneği) 345

Social Functions of Qur'an Courses in Turkey (Example of Sakarya) 345

Determining Healthcare Professionals’ Levels of Organizational Silence 346

Objektif Teori Işığında Manevi Tazminat Müessesesi 347

Internet Addiction in University Healthcare Management Students 348

Substantiating the Roles of Higher Education System in Malaysia: Identifying Issues and Charting the Way Forward 349

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Rejimini Ortaya Çikaran Nedenler, 350

Uygulamasi ve Özel Hukuk Alanina Bazi Etkileri 350

Yargıtayın Güncel Kararlarında “Mehir Senedinden Kaynaklanan Alacaklar” 351

A Comparative Analysis of Turkey and Brazil Health Care System 352

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarını ve Yaşam Doyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 353

Demografik Özelliklerine Göre Tüketicilerin Türk Televizyonlarinda Yayinlanan Dizilere Yönelik Tutumlari 355

Enderun Mektebi ve Çağdaş Örgütlerde Yönetici Yetiştirme Uygulamalarının Karşılaştırılması 356

Bir Zihniyet Olarak Tüketim Kültürü ve İhtiyaçların Yabancılaşması 358

Okul Yönetici ve Öğretmenlerin “Rehberlik Hizmetleri” ne İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi 360

Kierkegaard’da Varoluş ve Bir Paradoks Olarak İman 361

Halkla İlişkiler Algısı ve Marka İtibarı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi 362

Afganistan/Kabil Çok Uluslu Harekât Şartlarında Yabancı Ülke Askeri Sağlık Kurumlarının Kurumsal İmaj, Kurumsal İtibar ve Güven-Güvenilirlik Çalışmalarının Değerlendirilmesi 363

Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Özel Hastane Çalışanları Örneği 364

Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklara Örüntü Becerilerini Kazandırmada Oyun Yönteminin Etkisi 365

Social Municipalism Applications in Turkey: A Comparative Evaluation between the Municipalities of Keçiören and Meram 366

The Effects of Personality Traits on Willingness to Communicate: A Study on University Students 368

Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur’an’da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi 369

Örgütlerin Kurumsal Hayırseverlik Motivasyonları Üzerine Bir Yazın Taraması 371

Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşmenin Normun Korunma Amacı Teorisi İle Sınırlandırılması 372

Güzelleştirme Amaçli Tıbbî Müdahalelerde Hekimlik Sözleşmesi 373

Yönetici Hemşirelerin Kurumdan Ayrılma Niyeti Belirleyicilerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi 374

Hemşirelerin Eğitim Düzeylerinin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması 375

AİHM Kararları Işığında İşçinin Kişilik Haklarının Korunması 376

Yabancı Devletlerin Sınırlı Yargı Muafiyeti ve İş Sözleşmeleri İstisnası 377

Interaction of Intrapreneurship and Organizational Commitment: A Comparative Study in Public and Private Sectors 378

Yerellikten İhracata Giden Yolda Firmaların Markalaşma Süreci ve Başarılı Pazarlama Uygulamalarına Örnekler 379

Lisanstüsü Eğitime Başvuran Adayların Başvurma Nedenleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi 381

Ahiliğin İzinde İş Hayatında Erdem 382

Yabancı Turistlerin Türkiye’ye Bakışı ve Güvenlik Algısı: Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma 383

Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Konya’da Düğün Âdeti Olarak Çetnevir 384

Hanefi Mezhebinde Teorik ve Pratik Olarak Ahad Habere Yaklaşımlar 385

Sivil Toplum Kuruluşları ve STK’ Larda Bütünleşik İletişim Faaliyetleri 386

Akıllı Cep Telefonu Kullanımı Konusunda Tüketici Davranışları 387

2013 Yılı Verilerine Göre Türkiye – Amerika Karşılaştırması 387

Milli Kimlik İnşasında Resmi Tarih Yazımının Rolü 388

Milli Kimlik İnşa Sürecinde Milliyetçilik, Irk ve Irkçılık 389

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma 390

Oyunların Yabancı Dil Öğretimi’nde Kullanımı ve Önemi 392

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Alanının Eleştirisi 393

Examination of Conflict Management in Hospitals in the Context of Corporate Communication 394

Relationship between the Health and Media Literacy 395

Gender Role as a Self-Expression in Academic Writing Discourses 396

İnsan Kaynakları Departmanının İşyerinde Mobbingi Azaltmaya ve Engellemeye Yönelik Uyguladığı Stratejiler: Çalışanlar Üzerine Yapılan Bir Araştırma 397

Müziğe Farklı Yönlerden Yaklaşan Gazzâlî'nin Müziğe Dair Fıkhi Tespitleri 398

Sahabenin Faiz Hakkındaki Bazı Görüşlerinin Değerlendirilmesi 399

Ayla Kutlu’nun Yedinci Bayrak Adlı Romanında Savaş, Göç ve Kadın 400

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Siyasal Katılımcılık Düzeylerinin Belirlenmesi 401

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ekonomi Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi 403

Prophet Muhammad 's Linguistic Etiquette 405

İşletmesel Sorumluluk Alanındaki Gelişmeler 406

The Developments in the Field of Enterprise Liability 406

Esnek Geçersizliğin Yetki Sözleşmesi Bakımından Uygulanması 407

The Enforcement of Flexible Nullity in Jurisdiction Agreement 407

Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla “Sığınma Hakkı” Üzerine Bir İnceleme 408

Information and Communication Рrocesses of Management in the Public Services: Socio-Synergetic Approach 410

Televizyon ve Dijital Oyunların Ortaokul Öğrencilerinin Şiddete Eğilimine Etkisi 411

Çocukların Cinsel Gelişimi İle İlgili Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi (Kırıkkale İli Örneği) 413

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitime Yönelik Görüşleri 414

Ortaokul Öğrencilerinin Somut Olmayan Kültürel Mirasa Yönelik Tutumları 416

Hacıbektaş İlçesinde Yerli Halkın Kültürel Turizm ve Hacı Bektaş Veli’ye İlişkin Görüşleri 417

Advance Health Directives in Comparative Law 419

Uluslararası Spor Yargılaması (CAS) 420

Üniversite Öğrencilerinin Şiddete Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 421

Sözdizimini Anlama Üzerinde Etkili Olan Değişkenler: Kronolojik Yaş mı Alıcı Dil Becerileri mi? 422

Sağlık ve Eğitim Açısından Bir Gözden Geçirme: Çocuk Refahı Üzerine Çıkarımlar 424

Mobbinge Neden Olan Davranışlar: Uşak Orman İşletme Müdürlüğü Örneği 426

İnsan Kaynakları Yönetimi Programında Okuyan Lisan ve Önlisans Öğrencilerinin Kariyer Gelecek Algıları Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitersi İle Kastamonu Üniversitesi Karşılaştırması 427

Üniversite Öğrencilerinin Riski Davranışlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma 428

Sosyal Anlamda Sorumlu Satınalma Davranışının Dindarlık Bağlamında İncelenmesi 429

Pazarlama Karması Elemanlarının Tüketici Etnosentrizmi Üzerine Etkileri 430

Lojistik Programı Öğrencilerinin Helal Lojistik Algısı: Bigadiç Meslek Yüksekokulu Örneği 431

Cumhurbaşkanı ile Siyasi Parti Liderlerinin Resmi Twitter Hesaplarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu Kapsamında Nitel Analizi 432

Göç Alan Mekânlardaki Gençlerin Kimlik İnşası 433

Türkiye’de İçgöç Bağlamında Kırsal Bölgelerden Kentlere Göç Eden Bireylerin Kentlere Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma 434

Temel Demografik Faktörlerin İş Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi, Denizli İli-Metal Sektörü Örneği 435

Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Portföy Çalışma 436

Birleşik Krallık’ta Çalışma Hayatının Güncel Durumu 437

Hollanda’da Çalışma Hayatının Güncel Durumu 438

Türk Çalışma Hayatının Güncel Durumu 439

ABD’de Çalışma Hayatının Güncel Durumu 440

Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Geçici/Gündelik İş İlişkisi 444

Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak Çalışan Paylaşımı 446

İnsan Haklarının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülüğü: Çevre Hakkı’nın Korunması 447

Arap Ülkeleri, Avrupa-Merkez Asya ve Asya-Pasifik Bölgelerinde İstihdam ve Sosyal Görünüm 449

Afrika Ülkeleri ve Amerika Bölgelerinde İstihdam ve Sosyal Görünüm 451

2017 Küresel İstihdam ve Sosyal Görünüm Yapısının Değerlendirilmesi 453

İtalya'da Çalışma Hayatının Güncel Durumu 454

İsveç Çalışma Hayatının Mevcut Durumu 456

Fransa Çalışma Hayatının Mevcut Durumu 457

Üretim Planlamada Bilişim Teknolojileri ve Karar Destek Sistemleri Kullanımı 458

Realpolitik ve Oryantalizm Sarmalında Batının Türkiye Algısı 459

Güvenli Davranişlar Oluşturmada Güvenlik Kültürü ve Boyutlarinin Rolü – Denizli İli Metal Sektörü Örneği 460

Finlandiya Çalışma Hayatının Güncel Durumu 461

5510 Sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu Kapsaminda Yazilan Makalelerin Nitel Analizi (2005-2015) 462

Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Kariyer Engelleri: Mersin Büyükşehir Belediyesi Örneği 463

Bir İnsan Hakkı Olarak Konut 464

Çalışma Hayatı Kalitesinin İşe Gönülden Adanmaya Etkisi-Kamu/Özel Bankalar Örneği 466

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Endüstriyel Tasarımların Tescil Yolu İle Korunması 467

Geçmişten Günümüze Türk Hukukunda Kadının Hukuki Statüsü 469

Alternatif Oy Sistemi 471

Osmanlı Hukukunda Kilise Vakıfları 472

Adil Yargılanma Hakkı 474

Anasınıfına Devam Eden Çocuklarda Hızlı isimlendirme ve Sesbilgisel Farkındalık Becerileri İlişkili mi? Okuma Başarısını Etkileyen Temel Becerilere Bir Bakış 475

Online Seyahat Bilgileri Aramalarında Sosyal Medyanın Rolü: Konya Örneği 477

Binary Contrast Method and Domestos Advertisements 478

Halkla İlişkilerde Konu Yönetimi ve Sosyal Medya: Ülker “1 Nisan Reklamı” Örneği 479

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kuşak Farklılıkları: Y Kuşağı Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 481

Avusturya’da Çalışma Hayatının Güncel Durumu 482

BİT-Tabanlı Mobil Çalışma 484

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Süreçleri ve Harcama İlişkisi 486

Abdullah Bosnevi ve el-Keşf Ani'l-Emr fi Tefsiri Ahiri Sureti'l-Haşr Adlı Tefsir Risalesi 487

Comparison of the Political Parties' Television Commercials: Content Analysis on General Parliamentary Election of June 7th and November First 2015 488

Ortaöğretim Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörüne İlişkin Görüşleri 489

Teachers as Learners: English Teachers' Perspectives on Life Long Learning 490

Çocuklarda Obesite Artışı İle Yiyecek ve İçecek Reklamları Arasındaki İlişki 491

Eğitimli İşgücünde Meslek İntiharı ve Meslek İntiharına Karşı Çözüm Yolları 492

Refakatsiz Göçmen Çocuklar ile Sosyal Hizmet Uygulamaları 493

Yaşlı Ayrımcılığı ve Sosyal Hizmet 495

Alışveriş Davranışlarının Algılanmasında Cinsiyet Faktörünün Bir Rolü 497

The Role of Gender in the Perceptıon of Shopping Behaviours 497

Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi 498

Türkiye’de Son On Yıldaki Örgütsel Davranış Kongrelerindeki Yönelimler: Ulusal 499

Yönetim ve Organizasyon Kongresi ve Örgütsel Davranış Kongresi Örneği 499

The Eyre Affair as a Postmodern Parody of Jane Eyre 500

Fârâbî’nin Varlık Hiyerarşisinde Yetkinlik Kavramı 501

Middlemarch and Wordsworth 502

Bilgi Teknolojileri Kullanım Tatmini Algısı ile Çalışan Performansı Arasındaki İlişki 503

Havalimanı Yeri Uygunluğu Algısının Hava Trafik Kontrolörü Görev Performansı Üzerine Etkisi 504

İş Ortamında Stres, Kaygı ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi 505

Türkiye'deki Yardım Kuruluşları İçin Yeni Bir Kurumsal Model Önerisi: Hayır Dükkanı 506

Avrupa Birliği Göç Politikası ve Kitlesel Göç Akınları Karşısındaki Durumu 507

Gençlerde Şiddet İçerikli Dijital Oyun Oynama Eğilimleri 509

Keynes’s Morally Acceptable Variety of Capitalism 510

Social Enterprise Ecosystems a Case Study of the Danube Delta Region of Romania 511

Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarıyla yapılan bir FeTeMM Etkinliğinin Tanıtılması Üzerine Bir Çalışma 512

Gazelliyât-I İsyânî 515

Türk Anayasa Hukukunda Meclis Soruşturması 516

Türk Anayasa Hukukunda Yasama Bağışıklıkları 518

Sağlık Kurumlarında Güç Yönetimi 519

ISLAMIC ECONOMICS & FINANS STUDIES

Bir Üretim Faktörü Olarak Girişimci Kavramının İslam Ekonomisi Perspektifinden Değerlendirilmesi 524

İslam Ekonomisi Bağlamında Kıtlık Kavramı 525

Application of Bay’ Salam (Forward Sale) as an Islamic Personal Financing Instrument 527

Devlet Borçlarının Felsefi ve Dini Temelleri 528

Zakah Accounting for Stocks in Malaysia: an Accountant’s Perspective 530

Tekafül (Katılım) Sigortacılığı ve Türkiye’deki Gelişimi 531

Participation (Tekaful) Insurance and Development in Turkey 531

İslam Ekonomisi ve Finansı Alanında Türkiye’de Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 533

Sebepler, Determinizm ve Kişisel Gelişim 535

Âl-i İmrân Sûresi’nin 130. Ayeti Ekseninde Cereyan Eden Ribânın Mahiyetine İlişkin Tartışmalar 537

Osmanlı Vakıf Muhasebe Defterleri Okuma Kılavuzu: Üsküdar Vakıfları Örneği 538

Türkiye’de Vakıflar Hakkında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliometrik (1984-2016) 539

Integrating Microfinance into the Islamic Banks: Model Proposals for Participation Banks in Turkey 540

Public-Private Partnerships for Infrastructure and Islamic Finance 541

Türkiye Varlık Fonu ve İslami Finans Alanına Muhtemel Etkileri 542

ESG Concerns from Islamic Finance Perspective 543

Gayrimenkul Sertifikalarının İşleyişi ve İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi 544

Efficiency of Islamic Banks – Cross Country Analysis 545

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page