PESA Hakkında

PESA 2012 yılında Sakarya/Türkiye’de kurulmuş, ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik araştırmalar yaparak, bu çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna ve karar alıcılara sunan, akademi ve toplum arasında bir köprü olmayı amaçlayan bir araştırma ve düşünce kuruluşudur.

 

PESA, toplumu ilgilendiren birçok araştırmanın yanında ayrıca alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan akademik dergiler ve kitaplardan oluşan bilimsel yayınlar çıkarmakta, kongreler, konferanslar ve toplantılar düzenlemektedir. PESA ürettiği bilgi ile barış, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı bir toplumsal yapının oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Şakir Görmüş

Başkan

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997), Oklahoma State Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2004) “Stock Market and Currency Crises in Emerging Economies: A Simultaneous Approach” (Gelişen Ekonomilerde Borsa ve Döviz Krizlerinin Eşzamanlı Tahmini) adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Finansal Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Finansal Krizler, Politik İktisat, Eğitim ve İslam ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fatih Savaşan

Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Kısa bir süre Sayıştay denetçi yardımcısı olarak çalıştıktan sonra lisansüstü çalışmaları için ABD’ye gitti. Colorado Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997), Kansas Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2002) doktora çalışması yaptı. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Vergileme, kayıtdışı ekonomi, uluslararası göç ve İslam ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu

Başkan Yardımcısı

Sakarya doğumlu olan Yardımcıoğlu, Lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi S.B.E.’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2003 yılında İngilizce hazırlık programını bitirdi. 2006 yılında S.B.E. Maliye Anabilim dalındaki Yüksek Lisans programından, “Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlayarak mezun oldu. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim dalında doktora eğitimine başladı. Doktorası süresinde 2010-2012 yılları arasında İngiltere, Durham Üniversitesi Business School’da doktora araştırması kapsamında bulundu. 2012 yılında doktora eğitimini “Eğitim Harcamaları, Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi” başlıklı tezi ile tamamlayarak mezun oldu. Akademik çalışmaları Eğitim ekonomisi, Mali İktisat, Maliye Teorisi, Maliye Politikası üzerine yoğunlaşmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Emin Altundemir

Genel Sekreter

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Maliye bölümünde yüksek lisans ve 2004 yılında doktorasını  tamamladı.  1995 ile 2007 yılları arasında araştırma görevlisi olarak Uludağ Üniversitesinde, 2007 ile 2011 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı.  2010 yılında “yükseköğretimin finansmanı” konusunda araştırma yapmak üzere Amerika Birleşik Devletlerinde misafir öğretim üyesi olarak görevlendirildi. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kamu borçlanması, eğitim ekonomisi, maliye politikası ve yükseköğretimin finansmanı konularında çalışmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Yavuz

Muhasip

Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2005 yılında mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Maliye bölümünde 2008 yılında yüksek lisansını, 2014 yılında da doktorasını tamamladı. 2006-2015 yıllarında araştırma görevlisi olarak Sakarya Üniversitesi Maliye bölümünde çalıştı. 2015 Temmuz ayından beri Sakarya Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında.  “akaryakıt fiyatlarındaki vergilerin tüketici davranışlarına etkisi” konusunda araştırma yapmak üzere İngiltere’de araştırma yapmak amacıyla görevlendirildi. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kamu borçlanması, çevre ekonomisi ve mali politikalar, maliye politikası ve mali sosyoloji konularında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Temel Gürdal

Araştırmacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi (1994) Maliye Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (2001) ‘’Türk Gelir Vergisi Tarifelerinin Rasyonel Vergileme Açısından Değerlendirilmesi ‘’ adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Halen, Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Maliye Tarihi, Maliye Politikası ve İslam Ekonomisi alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. İsmail Güleç

Araştırmacı

Doç. Dr. Bünyamin Bezci

Araştırmacı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992’de mezun oldu. Bremen Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde dil öğrenimi ve yüksek lisans eğitimi için bulundu. Sakarya Üniversitesinde “AB’in Yerel Yönetimlere Yaklaşımı” adlı tezini 1999’da savundu. Muğla Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken Uludağ Üniversitesi’nde “Carl Schmitt’in Politik Felsefesi Açısından Modern Türkiye’de Güçlü Devlet Kavramı” adlı doktora tezini 2004’de bitirdi. Sakarya Üniveritsi Diaspora araştırmaları Merkezini kurdu ve şu an merkez müdürü olarak görev yapmaktadır. Politik sistemler, devlet felsefesi, siyasal partiler üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Ali Kabasakal

Araştırmacı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası aynı üniversitede başladığı lisansüstü çalışmalarını ABD’de sürdürdü. Illinois Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997), Clemson Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2003) doktora ön çalışması Dumlupınar Üniversitesinde doktora çalışmasını tamamladı (2005). Halen Sakarya Üniversitesi SBF İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sanayi iktisadı, uluslararası finans ve lojistik ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Saraç

Araştırmacı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans Programından 1990 yılında mezun oldu. Aynı Üniversitenin Muhasebe-Denetim Yüksek Lisansı tamamladıktan sonra Amerika’da George Washington Üniversitesi’nde Muhasebe ve Vergi Yüksek Lisans programını bitirdi ve Washington D.C. Yerel Yönetimi Finansal İyileştirme Projesinde çalıştı. 1998 yılında Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans alanında doktoraya başladı. Doktora çalışmasını bitirdiği 2004 yılına kadar aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı ve bu sürede özel sektör için danışmanlıklar yaptı. Doktora sonrası kısa bir süre Mersin Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra 2007 yılında Sakarya Üniversitesi’ne atandı. Halen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Akademik çalışmaları İşletme finansı, sermaye piyasaları, risk analizleri ve faizsiz finansal sistemler üzerine yoğunlaşmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Harun Kılıçaslan

Araştırmacı

İsviçre doğumlu olan Kılıçaslan, Özel Elmas Lisesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede 2005 yılında “Avrupa Birliği’nde Vergi Rekabeti ve Türkiye” başlıklı yüksek lisans tezini ve 2013 yılında “Küreselleşmenin Kentsel Kamu Hizmetlerinin Arzı ve Finansman Yöntemleri Üzerindeki Etkisi” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008 yılında Jean Monnet Bursu’nu kazanarak Hamburg Üniversitesi Master of International Taxation programında ikinci yüksek lisansını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde görev yapan Kılıçaslan, Uludağ Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nde de görev yaptı. Kamu Ekonomisi, Yerel Yönetimler Maliyesi, Avrupa Birliği, D-8, Adil Ekonomik Düzen ve Ortaklık Ekonomisi konuları ilgi alanında bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Hakkı Bağcı

Araştırmacı

...

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gülmez

Araştırmacı

....

Dr. Furkan Beşel

Araştırmacı

Marmara Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünden 2009 yılında mezun oldu. 2013 yılında Sakarya Üniversitesi Maliye Anabilim dalındaki Yüksek Lisans programından, “Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği” başlıklı tezi ile mezun oldu. Doktora eğitimini de 2017 yılında Sakarya Üniversitesi S.B.E. Maliye Anabilim dalında “Türkiye’de Vergi Denetiminin Ekonomik ve Hukuki Etkinliği” başlıklı tezi ile tamamladı. Ayrıca 2016 yılında Durham Üniversitesi (İngiltere)’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Halen, Sakarya Üniversitesi SBF Maliye Bölümü’nde çalışmaktadır. Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Maliye Teorisi, Maliye Politikası ve İslam Ekonomisi alanlarında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Özkan Pınar

Araştırmacı

...

Arş. Gör. Uğur Uygun

Araştırmacı

Adapazarı Atatürk Süper Lisesi (YDA)’dan mezun olan UYĞUN, lisans öğrenimine 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde başladı. Birinci sınıfı bu üniversitede tamamladıktan sonra yatay geçiş yaparak Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüne geldi. 2010- 2011 eğitim ve öğretim yılında Polonya’da Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu üniversitesinde İktisat bölümünde Erasmus Öğrenci Hareketliliği Programı ile bir sene eğitim gördü. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Maliye bölümünde Yüksek Lisans çalışmalarına başladı. 2015 yılından beri Sakarya Üniversitesinde Arş. Gör. Olarak çalışmaktadır.

Arş. Gör. Mücahit Özdemir

Araştırmacı

...

Arş. Gör. Salih Ülev

Araştırmacı

...

Arş. Gör. Hakan Aslan

Araştırmacı

...

Arş. Gör. Muhammed Emin Durmuş

Araştırmacı

...

Please reload

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya

Telefon: (506) 612 8525 - (506) 277 7741

E Posta: pesaarastirma@gmail.com

© 2023 by fyoglu